Patarei Kultuuritolm 2011
Info: info@kultuuritolm.ee

Festivali eesmärgiks on kaardistada kohalikku kultuurilist viljelust, tuua maa-alt ja seinte vahelt välja erinevaid gruppe ja loojaid,avardada nende eneseteadvust ning tutvustada neid ja nende loomingutlaiemale publikule, luua kontakte erinevate kultuurivaldkondade vahel,arendada loomegruppide suhtevõrgustikku ning luua pinnastterviklikumale noorsookultuurile.

Festivaliga tahetakse ergutada noori inimesi loovusele jaeneseväljendusele. Läbi töötubade ja seminaride on festivalikülastajalvõimalik end harida ja ka ise käed külge panna erinevateleloomingulistele väljakutsetele.

Ürituse eestvedajate arvates seisnebki üldisem probleem selles, etkultuuriviljelus on enamasti kusagil seinte vahel kinni. Seinadteatavasti takistavad nähtuste ja tegevuste nähtavakssaamist,liikumist ja arenemist. Kuid Kultuur peab olema dünaamiline ja hõlvamakogu inimese tegevus-ja eluruumi, saama nähtavaks igale inimesele.

Peale selle on Tallinnas mitmeid sööti jäetud kõnnumaid, mis lausakarjuvad harimise ja mõtestatud tegevuse järgi. Üheks selliseks onsadamapiirkond, mille alla käib ka antud projekti läbiviimise koht -Patarei kultuuripark. Kultuuritolm tolmutab mereäärsel alalintensiivse mühina ja rammusa kihiga, lootuses, et ehk jääb mõni seemesealsesse pinda pidama ja idanema ning lõpuks saab kultuurikilomeetrija merevahelisest alast tõeliselt atraktiivne ja headest ideedestlaetud piirkond.

Sel aastal on festivali läbivaks motiiviks idaeurooplase identiteediküsimus ja sellega seotud müüdid. Seetõttu on üritus ka mõnetireflektiivne ja mänglevalt mõtlik. Foorumteatris, mille seansiga saabliituda iga külastaja, proovitakse analüüsida ja läbi mängidaerinevaid Ida-Euroopat ja idaeurooplast puudutavaid müüte. Kuidasnäevad meid teised ja kuidas me ennast ise tajume kui erilisekultuuripärandi kandjad ning kuidas see pärand meid mõjutab?

Patarei garaažigaleriis lahkavad noored kunstnikud Kristin Kallas jaKatja Novi Lasnamäe kui kommunistliku utoopia pärandi fenomeni,analüüsivad selle omadusi elukeskonna ja identiteedikujundajana.Idaeuroopalike ikoonidega T-särke saab seal samas siiditrükipraktikumis igaüks endale ise valmistada.

Festivali teine suur teema on keskkonnateadlik ja jätkusuutlikliikumine ja selle propageerimine. Üritus on täiesti plii- jaautovaba. Kohapeal rullub lahti jalgrataste töötuba,kohvik-trollibussis Uus Energia peetakse seminare rohelistel teemadel ning näidatakse temaatilisi filme. Esilinastub film “Reis rohelissemuusikasse”. Peo tõmbab käima Trammi ja Trollibussikoondise orkestrirongkäik, mis kulgeb kultuurikilomeetri 0-punktist Patarei Kultuuriparki.

*    *    *

International interdisciplinary cultural festival “Patarei’s Cultural Dust 2011”
Topics: Music, Interdisciplinary Art, Audio-visual arts

“Patarei’s Cultural Dust 2011” is an international andinterdisciplinary cultural festival for young people. Its goal is tomap local cultural activity and introduce talent from the localneighborhood to a wider audience. Over two days an eclectic range ofconcerts, performances, dance shows and workshops will take place.

The interactive art exhibition “Lasnaborski’s aborigines” will beshown and high quality movies will be screened. At night the seafortress-prison will be taken over by dance-fever with DJs andperformers taking stage and treating guests to a night of qualitymusic.

This year’s central theme is based around Eastern Europe’s myths andidentities. Through a range of approaches we want to explore which arethe most commonly known myths examining Eastern Europe and how much oftheir content is actually true. How does Estonia’s communist heritageinform our identity and in what ways is it currently being expressedwithin our society. Who is an East European? What does he eat? Howdoes he think? Could Tallinn ever be the capital of Eastern Europe?

The event is also dedicated to being environmentally conscious andsustainable. As well as being completely unleaded and car-free, on thespot bicycle workshops will be set up, seminars on green topics willbe held and thematic movies will be shown in a café-trolleybus.Additionally, the film “A Trip to Green Music” will be shown for thefirst time. An energetic start to the festival is given by the TTTKorchestra’s parade on the Cultural kilometer’s 0-point to Patarei’sCulture Park.

*    *    *

Международный интердисциплинарный фестиваль «Культурная пыль Батареи 2011»
Тема: Музыка, Междисциплинарные искусства, Искусства, Аудиовизуальныеискусства поделись

«Культурная пыль Батареи 2011» – это международный интердисциплинарныйфестиваль, который проходит для того, чтобы проанализироватькультурный ландшафт в Эстонии и показать таланты из соседних стран.

В течение двух дней пройдет большое количество концертов,перформансов, танцевальных представлений и мастерских, пройдет иинтерактивная художественная выставка, будет показано кино. По ночамморское укрепление будет наполнено танцами, где будут представленыкрасочные артисты.В этом году центральной темой стали мифы Восточной Европы и идентитет.

Будет проведен анализ того, какие мифы в Восточной Европе самыераспространенные, как они приживаются, как наше коммунистическоепрошлое формирует наш идентитет и в какой форме это выражается. Ктотакой житель Восточной Европы, что он ест и о чем думает? Мог быТаллинн стать столицей культуры Восточной Европы?

Также будут обсуждаться вопросы бережного отношения к окружающейсреде. Мероприятие полностью пройдет без использования машин. На местебудет работать веломастерская, кафе-тролейбус, в центре открытий«Энергия» пройдут семинары на тему «зеленого» образа жизни.